Η πρόσφατη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, για τους δασικούς χάρτες [ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β΄ 2773)] καθορίζει, μεταξύ άλλων, της διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης και τροποποίησης των δασικών χαρτών, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της υ.α., οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, σε όποιο στάδιο αυτοί βρίσκονται, προκειμένου να συμπεριλάβουν τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της εν λόγω υ.α. Ο ν. 4685/2020 δημοσιεύτηκε την 7η Μαΐου και η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 48, όριζε ότι «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναμορφώνονται υποχρεωτικά …». Η προθεσμία αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υ.α., παρατείνεται έως τις 30.09.2020. 

Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση και τροποποίηση, αναρτώνται εκ νέου στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων τμημάτων τους. Προκειμένου για την εκ νέου ανάρτησή τους, ο δασικός χάρτης προς ανάρτηση επανακωδικοποιείται, λαμβάνοντας νέο Δασικό Κωδικό Αριθμό, σε συνέχεια αυτού που αφορούσε η προηγηθείσα ανάρτηση. Τα πεδία που προσδιορίζουν τη γεωμετρία των πολυγώνων της νέας ανάρτησης (εμβαδόν, περίμετρος, τετμημένη κεντροειδούς και τεταγμένη κεντροειδούς), ενημερώνονται με βάση τη νέα γεωμετρία τους, όπως έχει προκύψει μετά την επεξεργασία τους.

Εξέταση εκκρεμών αντιρρήσεων 

Αντιρρήσεις, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, για εκτάσεις, οι οποίες, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δεν περιλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες ως δασικές εν γένει εκτάσεις, δεν εξετάζονται από τις ΕΠ.Ε.Α., κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών.

Για την εξέταση των λοιπών εκκρεμών αντιρρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρήσης με βάση πράξεις τις διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του νόμου 4685/2020 (Α’ 92). Νέοι ισχυρισμοί που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω περιεχόμενο δύνανται να προβάλλονται εγγράφως στην οικεία διεύθυνση δασών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων. Η οικεία Διεύθυνση Δασών δύναται να υποβάλει επί των ανωτέρω ισχυρισμών συμπληρωματική εισήγηση προ πέντε (5) ημερών πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων, προκειμένου να λάβει γνώση αυτής ο ενδιαφερόμενος.

Πηγή: dasarxeio.com