Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δασών παρέχονται οδηγίες στις Δασικές Υπηρεσίες για την αναστολή επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, μη επιβολής νέων, και την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος υπαγωγής στη διαδικτυακή πλατφόρμα των οικιστικών πυκνώσεων (άρθρο 52 ν. 4685/2020).

Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζημίωσης

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις (πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης), αναστέλλονται μετά την ηλεκτρονική υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο (κύριο, νομέα ή κάτοχο κατοικίας) του σχετικού αιτήματος για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4685/2020.

Ακολούθως, το οικείο Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών (άνευ Δασαρχείου) ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία έχει βεβαιωθεί η επιβολή ειδικής αποζημίωσης προκειμένου της αναστολής είσπραξής της, σύμφωνα με την τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης προστίμου (χρηματικό κατάλογο) που εξεδόθη εκ της οικείας Δασικής Αρχής. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η αρμοδία Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ομοίως κατά τα ανωτέρω, διά εκάστου υπόχρεου κατά τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο. Τούτου δοθέντος, η σχετική αίτηση συνιδιοκτητών υποβάλλεται διά εκπροσώπου αυτών (των συνιδιοκτητών), ορισθέντος με υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) εξουσιοδοτώντας την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών που ορίζει ειδικώς η σχετική ΚΥΑ.

Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης

Επί των περιπτώσεων αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κατεδάφισης, λόγω προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55 ν. 4685/2020 ως ισχύει, καθόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι κατά τόπους Δ/νσεις Δασών ενημερώνουν εγγράφως τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, ως έχουν ορισθεί με σχετική απόφαση του οικείου Συντονιστή.

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου:

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναστολής επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, μη επιβολής νέων, και αποφάσεων κατεδάφισης στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος του άρθρου 52 ν. 4685/2020 ως ισχύει

ΣΧΕΤ.: (α) αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΔ/123738/2504/24-11-2022 έγγραφο Γενικής Γραμματείας Δασών
(β) αριθ. 436099/25-11-2022 έγγραφο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής
(γ) αριθ. 456891/7-12-2022 ερώτημα της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής

Κατόπιν θεσπίσεως του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) ως ισχύει, ο νομοθέτης προέβλεψε τη διαδικασία υπαγωγής στην διάταξη του άρθρου 55, διά αιτήσεως που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 52 «Υποβολή αιτήσεων» του ως άνω νόμου. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παραγράφου 3 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον. Ακολούθως, εξεδόθη η υπ’ αριθ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16-7-2021 ΚΥΑ (Β΄ 3253), στην οποία έχουν συμπεριληφθεί μεταξύ άλλων, οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας της πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής αιτήσεως, τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, προκειμένου υπαγωγής στην διάταξη του άρθρου 55 του ως άνω νόμου. Για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνεται ειδική ηλεκτρονική φόρμα που υποβάλλεται μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.

Με γνώμονα το ως άνω εκτεθέν νομικό πλαίσιο, τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΔ/123738/2504/24-11-2022 (α) σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δασών, και με αφορμή την έκδοση σχετικού εγγράφου εκ της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής περί αναστολής διοικητικών κυρώσεων [(β) σχετ.], εν συνεχεία σχετικού με το θέμα ερωτήματος [(γ) σχετ.], οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις ήτοι: πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης, αναστέλλονται κατόπιν υποβολής του σχετικού αιτήματος μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκάστου ενδιαφερομένου (κυρίου, νομέα ή κατόχου κατοικίας). Ακολούθως, το οικείο Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών (άνευ Δασαρχείου) ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία έχει βεβαιωθεί η επιβολή ειδικής αποζημίωσης προκειμένου της αναστολής είσπραξής της, σύμφωνα με την τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης προστίμου (χρηματικό κατάλογο) που εξεδόθη εκ της οικείας Δασικής Αρχής. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η αρμοδία Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ομοίως κατά τα ανωτέρω, διά εκάστου υπόχρεου κατά τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο. Τούτου δοθέντος, η σχετική αίτηση συνιδιοκτητών υποβάλλεται διά εκπροσώπου αυτών (των συνιδιοκτητών), ορισθέντος με υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) εξουσιοδοτώντας την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών που ορίζει ειδικώς η σχετική ΚΥΑ.

Επί των περιπτώσεων αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κατεδάφισης, λόγω προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55 ν. 4685/2020 ως ισχύει, καθόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι κατά τόπους Δ/νσεις Δασών ενημερώνουν εγγράφως τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, ως έχουν ορισθεί με σχετική απόφαση του οικείου Συντονιστή.

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.

Πηγή: dasarxeio.com