Εφαρμογές GIS​

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σας βοηθάμε στη διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων σας.

Ειδικευόμαστε στη διαχείριση, επεξεργασία και οπτικοποίηση τόσο φυσικών όσο και ανθρωπογενών φαινομένων, διαδικασιών και αντικειμένων, στην ψηφιοποίηση δεδομένων, στη δημιουργία και ανάπτυξη γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, στη γεωκωδικοποίηση, στην περιβαλλοντική και οικολογική μοντελοποίηση, στη μοντελοποίηση ροής εργασιών και στη χωρική πολυκριτηριακή ανάλυση για τον προσδιορισμό και την κατηγοριοποίηση της σημαντικότητας ποικίλων παραγόντων για λήψη αποφάσεων και περιβαλλοντική διαχείριση.

εφαρμογές gis geoforest

Τι είναι τα GIS

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της Γεωπληροφορικής. Αποτελούν σχετικά νέα και ραγδαία αναπτυσσόμενα υπολογιστικά συστήματα για τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων. Πλέον, οι εφαρμογές GIS χρησιμοποιούνται ως εργαλείο διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων από μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων.

Χρήση των GIS

Τα GIS ενσωματώνουν πολλούς τύπους δεδομένων, διευκολύνοντας την ανάλυση και οπτικοποίηση πολυεπίπεδης χωρικής πληροφορίας. Έτσι, αποτελούν αναντικατάστατα εργαλεία για την ερμηνεία, κατανόηση και ανάλυση χωρικών προτύπων, χωρικών σχέσεων και τάσεων, καθώς χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της γεωμετρικής πληροφορίας των γεωγραφικών χαρακτηριστικών (τοποθέτηση στον χώρο και τοπολογικές σχέσεις) με την περιγραφική πληροφορία των χαρακτηριστικών αυτών.

Καθώς τα περισσότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν χωρική διάσταση, η ενσωμάτωση και χρήση των GIS για την ανάλυση προτύπων, κατανομών, διαδικασιών και δυναμικών αλληλεπιδράσεων είναι καθοριστική στην κατανόηση κοινωνικών και οικολογικών συστημάτων, στη μοντελοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, στην εκτίμηση κινδύνων και στη λήψη αποφάσεων.

Ενδεικτικά προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες Γεωπληροφορικής και εφαρμογών GIS:

 • Ψηφιοποίηση διανυσματικών οντοτήτων (γραμμές, σημεία, πολύγωνα).

 • Χαρτογραφική αποτύπωση και δημιουργία χαρτογραφικών προϊόντων σε κάθε κλίμακα και μέγεθος.

 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων —ή ανάλυση υπαρχόντων δεδομένων— για δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία (σάρωση, ψηφιοποίηση και γεωαναφορά) δεδομένων από εξωτερικές πηγές, όπως Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδας (ΟΚΧΕ), γεωχωρικά δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας κ.ά..

 • Πολυκριτηριακή ανάλυση για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, εκτίμηση κινδύνων, π.χ. πυρκαγιάς και πλημμύρας, εκτίμηση επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και έργων στα φυσικά ενδιαιτήματα, εκτίμηση καταλληλόλητας χωροθέτησης έργων και υπηρεσιών κ.λπ..

 • Ανάλυση και ερμηνεία φαινομένων στον χώρο.

 • Μοντελοποίηση πρόβλεψης πιθανών θέσεων.

 • Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους.

 • Χρήση δεικτών βλάστησης για την εκτίμηση διαχρονικής αλλαγής κάλυψης γης.

 • Χαρτογράφηση μεταβολών κάλυψης γης.

 • Ανάλυση και προσδιορισμός ορατότητας περιοχών και θέσεων.

 • Στατιστικές αναλύσεις δεδομένων.

 • Χωρικές στατιστικές αναλύσεις δεδομένων και εκτίμηση χωρικής αυτοσυσχέτισης.

 • Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την εκμάθηση GIS στα λογισμικά ArcGIS, QGIS και σε πακέτα GIS ανοιχτού κώδικα στην R.