ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ επι ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Πως να κερδίσετε τις αντιρρήσεις επί των Δασικών Χαρτών

Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών το 2021

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών αφορά το στάδιο δημοσιοποίησης του Δασικού Χάρτη στον ιστότοπο του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο. Με την ανάρτηση των νεών Δασικών Χαρτών δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να προστατέψει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του, την ιδιοκτησία, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αντίρρησης κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών. 

Στόχος Δασικών Χαρτών

Ο στόχος της κύρωσης των Δασικών Χαρτών είναι α) η οριοθέτηση και η καταγραφή των δασών και των δασικών εκτάσεων, β) η θωράκισή τους από τις αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση, γ) η διευκόλυνση του Κτηματολογίου με τη διασφάλιση της ιδιωτικής και της δημόσιας περιουσίας, και δ) η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της συμβολής των Δασικών Χαρτών στην κατάρτιση σωστού χωροταξικού σχεδιασμού.

Σημασία υποβολής αντιρρήσεων

Με τις αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αμφισβητήσει τον χαρακτήρα, τη μορφή ή ακόμα και τη θέση των εκτάσεων, όπως έχουν αποτυπωθεί στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη, επί των οποίων έχει έννομο συμφέρον, το οποίο θεμελιώνεται με την επίκληση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιώματων, όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, μίσθωση, πράξεις τακτοποίησης κ.λπ..

Επιλογή Τεχνικού Συμβούλου - Τεκμηρίωση αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών

Για να κερδίσετε τις αντιρρήσεις κατά των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή του σωστού Τεχνικού Συμβούλου – Φωτερμηνευτή, ο οποίος θα σας κατευθύνει κατάλληλα, αξιολογώντας την περίπτωσή σας με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο αντικείμενο των Δασικών Χαρτών.

Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την απόδειξη της μη δασικής/χορτολιβαδικής μορφής στην έκτασή σας αποτελεί η τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας. Η σύνταξη σωστής και έγκυρης τεχνικής έκθεσης αποτελεί ένα αντικείμενο σύνθετο, που για να πραγματοποιηθεί σωστά απαιτεί πολύπλευρη τεχνική κατάρτιση του Φωτοερμηνευτή, τόσο στη Δασική Νομοθεσία όσο και στη Γεωπληροφορική (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών)

Σημαντική είναι η ειλικρινής αντιμετώπιση της κάθε υπόθεσης κατά τη στήριξη και υπεράσπισή της, καθώς αυτή θα εξεταστεί εν τέλει από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, οι οποίες αποτελούνται από μέλη με κατάρτιση στη Δασική Νομοθεσία και στα τεχνικά ζητήματα των εκθέσεων Φωτοερμηνείας (όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών). Επομένως, αναληθείς και παραπλανητικές προσεγγίσεις στη στήριξη των υποθέσεων κατά τη σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων δεν θα βοηθήσουν στο να κερδίσετε τις αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών.

Με τη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να προστατέψει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του, την ιδιοκτησία, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αντίρρησης κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αμφισβητήσει τον χαρακτήρα, τη μορφή ή ακόμα και τη θέση των εκτάσεων, όπως έχουν αποτυπωθεί στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη, επί των οποίων έχει έννομο συμφέρον, το οποίο θεμελιώνεται με την επίκληση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιώματων, όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, μίσθωση, πράξεις τακτοποίησης κ.λπ..

Για να κερδίσετε τις αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή του σωστού Τεχνικού Συμβούλου – Φωτερμηνευτή, ο οποίος θα σας κατευθύνει κατάλληλα, αξιολογώντας την περίπτωσή σας με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο αντικείμενο των Δασικών Χαρτών. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την απόδειξη της μη δασικής/χορτολιβαδικής μορφής στην έκτασή σας αποτελεί η τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας. Η σύνταξη σωστής και έγκυρης τεχνικής έκθεσης αποτελεί ένα αντικείμενο σύνθετο, που για να πραγματοποιηθεί σωστά απαιτεί πολύπλευρη τεχνική κατάρτιση του Φωτοερμηνευτή, τόσο στη Δασική Νομοθεσία όσο και στη Γεωπληροφορική (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών)

Σημαντική είναι η ειλικρινής αντιμετώπιση της κάθε υπόθεσης κατά τη στήριξη και υπεράσπισή της, καθώς αυτή θα εξεταστεί εν τέλει από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, οι οποίες αποτελούνται από μέλη με κατάρτιση στη Δασική Νομοθεσία και στα τεχνικά ζητήματα των εκθέσεων Φωτοερμηνείας (όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών). Επομένως, αναληθείς και παραπλανητικές προσεγγίσεις στη στήριξη των υποθέσεων κατά τη σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων δεν θα βοηθήσουν στο να κερδίσετε τις αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών.

Αντιρρήσεις και πρόδηλα σφάλματα

Οι αντιρρήσεις αφορούν διαφωνίες με τον αποδιδόμενο χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ενώ τα πρόδηλα σφάλματα αποτελούν προφανή λάθη στους Δασικούς Χάρτες, η υποβολή των οποίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», χωρίς καταβολή ειδικού τέλους. Οι μεν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών κατατίθενται στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), οι δε αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος στις οικείες Διευθύνσεις Δασών. 

Ωστόσο, οι αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του ΥΠΕΝ, υποβάλλονται αυτή την περίοδο μόνο για τις περιοχές των νέων αναρτήσεων. Έτσι, στις περιοχές εκείνες που έχει παρέλθει η περίοδος των αντιρρήσεων δεν είναι εφικτή η υποβολή τους. Συνεπώς, εάν για παράδειγμα ο ενδιαφερόμενος δεν είχε υποβάλλει αντίρρηση στις προγενέστερες αναρτήσεις Δασικών Χαρτών και έχει τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού μη δασική (η οποία ανήκει στις κατηγορίες των προδήλων σφαλμάτων), η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προδήλων σφαλμάτων δεν είναι ενεργή, αλλά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης αναμόρφωσης του αναρτημένου Δασικού Χάρτη.

Οι στόχοι μας στο γραφείο GeoForest

Το δαιδαλώδες ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι συνεχείς τροποποιήσεις της Δασικής Νομοθεσίας, η παραπληροφόρηση που επικρατεί στα διάφορα μέσα ενημέρωσης και τα διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα που ανακύπτουν στις Δημόσιες υπηρεσίες οδηγούν σε άγνοια και ταλαιπωρία των πολιτών.

Η συμβουλευτική προσέγγιση που ακολουθούμε, καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι online εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών στοχεύουν στην εφαρμογή ευέλικτης επικοινωνίας και χειρισμών, με σκοπό το μέγιστο όφελος για εσάς με μηδενική ταλαιπωρία.

Εάν είστε σίγουροι ότι θέλετε να διεκδικήσετε την ιδιοκτησία σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία της ανάρτησης και να σας στηρίξουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων έως και την εξέτασή τους.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, μετατροπή, προσαρμογή, μεταπώληση, διανομή ή μετάδοση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν προκύπτει από λογοκλοπή και δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων ή δημιουργών. ‘Οπου υφίστανται πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων ή δημιουργών η χρήση αυτών είναι σύμφωνη με τους κανόνες διεθνούς δικαίου και τους περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν διαπιστωθούν ζητήματα που αφορούν τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας του παρόντα ιστοτόπου.