ο απολυτοσ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Δασικοί Χάρτες και αντιρρήσεις

Ορισμός Δασικών Χαρτών

Οι Δασικοί Χάρτες οριοθετούν και καταγράφουν τον δασικό, χορτολιβαδικό ή άλλης μορφής χαρακτήρα μιας έκτασης και σε περίπτωση διαφωνίας με τον αποδιδόμενο χαρακτηρισμό δίνεται η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών. 

Το βασικό ερώτημα όμως είναι το πως θα κερδίσετε τις αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών.  Έως το τέλος του συγκεκριμένου άρθρου θα έχετε μάθει τα πάντα για τις αντιρρήσεις, για τη σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και την ορθή τους τεκμηρίωση.

Κριτήρια προσδιορισμού εκτάσεων

Τα αναγκαία κριτήρια για τον προσδιορισμό της μορφής των εκτάσεων καθορίζονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης Δασικών Χαρτών και σύμφωνα με το ΠΔ 32/2016, και σε κάθε περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Αρμόδιες για την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών και το σύνολο των εργασιών έως και την κύρωσή τους είναι οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του οικείων Νομών.

Σημασία Δασικών Χαρτών

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών, οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998, αποτελεί ένα δυναμικό έργο εθνικής σημασίας, που έχει στόχο αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και της ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, και αφετέρου τη συμβολή στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, στη χωροταξία, στις αδειοδοτήσεις και σε άλλους τομείς.

Συνεπώς, είναι αναμφισβήτητη η αναγκαιότητα της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών ως το βασικότερο εργαλείο προστασίας των δασών, λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής, και ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών αποτέλεσε επιταγή του Νόμου 998/1979, που όριζε τη χαρτογράφηση των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και τη σύνταξη του Δασολογίου, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Προβλήματα που προκύπτουν με τους Δασικούς Χάρτες

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών παρουσιάζει πολλά προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από τις πολύπλοκες και συχνά αντιφατικές ρυθμίσεις που διέπουν την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και τη ρύθμιση ζητημάτων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

Η εκδίκαση των αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών αποδείχθηκε μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, καθώς εξετάζεται μόνο η μορφή των εκτάσεων (δασικών, χορτολιβαδικών και άλλης μορφής) και δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε καν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων (π.χ. ρητινευόμενα δάση). 

Επίσης, κατά την εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τις επιτροπές Κτηματολογίου διαπιστώθηκε η μη εφαρμογή της ισχύουσας Δασικής Νομοθεσίας (π.χ. περιοχές που δεν έχει ισχύ το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου), με αποτέλεσμα την πολυετή ταλαιπωρία των πολιτών για τη δικαίωσή τους.

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Δασικών Χαρτών δεν έχει προβλεφθεί μια σύντομη και ευέλικτη διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας. Αντιθέτως, έχουν θεσπιστεί περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να προστίθενται νέα προβλήματα από τις ισχύουσες αντιφατικές νομοθετικές διατάξεις.

Τα προβλήματα αυτά λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της χώρας, στην αποτελεσματική προστασία των δασών, στον καθορισμό των ιδιοκτησιών του Δημοσίου και στην προάσπιση των ιδιοκτησιών των πολιτών.

Κρίσιμα ζητήματα με τους Δασικούς Χάρτες

Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών

Με την ισχύ του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92), ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου του 2021 η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών βάσει των προγραμματισμένων αναρτήσεων του ΥΠΕΝ. Απώτερος στόχος της κυβέρνησης αποτέλεσε η ολοκλήρωση της κύρωσης των Δασικών Χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο του ελλαδικού χώρου. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος στόχος ήταν και η εξέταση της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Ωστόσο, από τη βεβιασμένη διαδικασία της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, λόγω των εθνικών δεσμεύσεων της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέκυψαν τρία κρίσιμα ζητήματα. Συγκεκριμένα, α) οι δασωμένοι αγροί, δηλαδή οι εκτάσεις που καλλιεργούνταν αλλά εγκαταλείφθηκαν, με αποτέλεσμα να δασωθούν, β) οι εκχερσωμένες, χωρίς διοικητικές πράξεις, εκτάσεις, και γ) το ζήτημα της κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικά το  μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών και δασικών εκτάσεων δυστυχώς επεκτείνεται και στους δασωμένους αγρούς, δηλαδή εν γένει αγροτικές εκτάσεις που καλλιεργούνταν το 1945 ή/και το 1960, οι οποίες δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειάς τους. Για τις εκτάσεις αυτές έχει ισχύ το άρθρο 67 του Νόμου 998/1979, σύμφωνα το οποίο αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές στην περίπτωση ύπαρξης μεταγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας που ανάγονται πριν την 23η Φεβρουαρίου 1946, ενώ στην περίπτωση ύπαρξης μεταγενέστερων τίτλων η έκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια. Σκοπός του ΥΠΕΝ είναι να επιταχύνει τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 67 προτείνοντας σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Για τις αυθαίρετα εκχερσωμένες εκτάσεις χωρίς την έκδοση νόμιμων διοικητικών πράξεων, οι οποίες έχουν σήμερα αγροτική χρήση και λαμβάνουν ετήσιες επιδοτήσεις, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ «υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη στοιχειοθέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσω συγκέντρωσης ποσοτικών στοιχείων και σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών». Τα ποσοτικά αυτά δεδομένα που θα προκύψουν θα προσδιορίσουν τα παραγόμενα αγαθά από τις εκτάσεις αυτές και θα καθορίσουν την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών, όπως απορρέουν από το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Επίλυση προβλημάτων Δασικών Χαρτών

Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2021 την εξάμηνη παράταση των αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών και τον Οκτώβριο του 2021 επιπρόσθετη τετράμηνη παράταση με σκοπό τις «οριζόντιες διορθώσεις του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών με εσωτερικές διαδικασίες της Διοίκησης.

Επίσης, ανακοινώθηκε και η συγκρότηση άτυπης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στο ΥΠΕΝ, η οποία προετοιμάζει τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επίλυση ζητημάτων των Δασικών Χαρτών, με σεβασμό στο ισχύον συνταγματικό και νομικό πλαίσιο.

Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, τα φρύγανα και ο ασπάλαθος

Ποιες εκτάσεις χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές

Το άρθρο 74 του Νόμου 998/1979 προέβλεπε ότι έως το 1984 οι χορτολιβαδικές εκτάσεις θα χαρτογραφούνταν και θα παραχωρούνταν για αγροτική χρήση και διαχείριση. Έτσι, στις χορτολιβαδικές εκτάσεις ασκούνταν διαχρονικά η ανάλογη χρήση ως μη υπαγόμενες στις προστατευτικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Ωστόσο, με το άρθρο 53 του Νόμου 4280/2014 καταργήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη και ορίστηκε η διαχείριση των χορτολιβαδικών εκτάσεων να διενεργείται από τις Δασικές Υπηρεσίες και κατά συνέπεια εισήχθη και σε αυτές το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου. 

Χορτολιβαδικές χαρακτηρίζονται οι εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα, αποτελούμενα από ποώδη είδη και δεν εμφανίζουν ίχνη καλλιέργειας ή ανθρωπογενή επέμβαση άλλης μορφής. 

Πλέον, με την υπ’ αριθμ. 182363/2395/13-05-2019 απόφαση του ΥΠΕΝ έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, σύμφωνα με την οποία και οι εκτάσεις που καλύπτονται από φρυγανική βλάστηση χαρακτηρίζονται επίσης ως χορτολιβαδικές.

Για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως χορτολιβαδικών, βάσει της Δασικής Νομοθεσίας, αποτελεί προϋπόθεση αυτές να μην περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις ή να βρίσκονται πάνω από αυτές (αλπικές και ψευδαλπικές εκτάσεις).

Αντιρρήσεις Δασικοί Χάρτες

Τι συμβαίνει με τον ασπάλαθο

Μετά τις νέες αναρτήσεις των Δασικών Χαρτών στις αρχές του 2021, λόγω του μεγάλου ποσοστού εκτάσεων που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές στα νησιά του Αιγαίου, προκλήθηκαν σημαντικές αντιδράσεις. Το ΥΠΕΝ στην προσπάθειά του να μετριάσει μέρος των αντιδράσεων αυτών εξέδωσε την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16-04-2021 απόφαση. 

Με την απόφαση αυτή αποδέχθηκε τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών βάσει της οποίας εκτάσεις που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο, χωρίς την παρουσία άλλων ειδών δασικής βλάστησης, χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές. Έτσι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στην περίπτωση που στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εάν αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, φέρουν αγροτική μορφή τότε διατηρούν και σήμερα τον αγροτικό τους χαρακτήρα.

Ωστόσο, η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για τους ασπάλαθους σε καμία περίπτωση δεν λύνει το γενικότερο πρόβλημα των Δασωμένων αγρών, καθώς οι εκτάσεις που φέρουν το είδος ασπάλαθο σε μεγάλο ποσοστό αφορούν συγκεκριμένες περιοχές στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, η γνωμοδότηση αυτή ενδεχομένως να εξαιρέσει από τους Δασικούς Χάρτες τις περιπτώσεις των εκτάσεων που παρουσιάζονται σήμερα ως δασικές στις περιοχές που δεν έχει ισχύ το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, όπου κάθε ενδιαφερόμενος θα κληθεί να αποδείξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς έναντι του Δημοσίου. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν οι σημερικές δασικές εκτάσεις αποδοθούν ως χορτολιβαδικές θα εξακολουθούν να προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, εκτός εάν αποδειχτεί με τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας ότι ανήκουν στις πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις ή εάν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που να ρυθμίζουν το ιδιοκτησιακό.

Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις

Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών

Με τον Ν. 4819/2021 συγκροτούνται τέσσερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων, που έχουν αντίστοιχα ως έδρα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά. Τα Συμβούλια αυτά επιλαμβάνονται της διοικητικής αναγνώρισης της κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των δασών, των δασικών, χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν. 998/79, με αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή νομικού προσώπου, επί τη βάσει προσκομιζομένων υπ’ αυτών νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την 1η.7.2001, έστω και αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα.

Αποφάσεις του ΣτΕ Ολ 1364-5/2021

Με τις 1364 και 1365/2021 αποφάσεις της μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ως συνταγματικό το άρθρο 48 του Ν. 4685/2020, σύμφωνα με το οποίο οι Δασικοί Χάρτες καταρτίζονται όχι μόνο βάσει αεροφωτογραφιών, αλλά οφείλουν να ενσωματώνουν και τις διοικητικές πράξεις, οι οποίες καθόριζαν άλλες χρήσεις για ορισμένες εκτάσεις κατά το παρελθόν, ιδίως προ του Συντάγματος του 1975.

Ωστόσο, το ΣτΕ ακύρωσε ως αντίθετες με το Σύνταγμα α) τις διατάξεις που εξαιρούσαν από τη δασική νομοθεσία, εκτάσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί και β) την εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία περιοχών εντός οικισμών που είχαν οριοθετηθεί με απρόσφορες ρυθμίσεις ή διοικητικές εγκυκλίους και όχι σύμφωνα με την πάγια σχετική νομοθεσία.

Νομοθετικές ρυθμίσεις για τους δασωθέντες αγρούς

Ο Νόμος 4915/2022 (άρθρο 93) περιλαμβάνει τις νέες διατάξεις για τους δασωθέντες αγρούς. Αναλυτικότερα, δίνεται λύση στο ζήτημα της χρόνιας αμφισβήτησης από το δημόσιο της κυριότητας των δασωθέντων αγρών, που αποτελούν εκτάσεις αγροτικού χαρακτήρα, οι οποίες δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειάς τους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα της αξιοποίησης εκτάσεων που έμειναν ανεκμετάλλευτες για δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη διάταξη, αν η έκταση ενδιαφέροντος εντάσσεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, τότε δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στην έκταση. 

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του δύναται να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλοντας με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

Τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν

Πως να κερδίσετε την ιδιοκτησία σας

Μετά την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη σε κάθε περιοχή, είναι απαραίτητη αρχικά η ενημέρωση για τον χαρακτήρα που φέρει η ιδιοκτησία σας στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη, δηλαδή εάν έχει χαρακτηριστεί ως δασική, χορτολιβαδική ή άλλης μορφής.

Εάν η έκτασή σας έχει δασική ή χορτολιβαδική μορφή στο ιστορικό ή πρόσφατο έτος ή και στα δύο έτη, τότε θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αντίρρηση κατά του δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτηρισμού, η οποία αποτελεί το πιο ουσιώδες βήμα για να διεκδικήσετε την ιδιοκτησία σας. 

Στην περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας διοικητική πράξη, μπορεί να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή αίτηση αναμόρφωσης για τους μερικώς κυρωμένους Δασικούς Χάρτες.

Δείτε παρακάτω τις ερωτήσεις-απαντήσεις για να ενημερωθείτε για τη σωστή διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων, την επιλογή μεταξύ υποβολής αντίρρησης ή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος κ.ά..

Εξαιρετικά σημαντική είναι η υποστήριξη κάθε αντίρρησης με όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, όπως ορθοφωτογραφίες του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, δορυφορικές εικόνες, μοντέλα υψομέτρου εδάφους κ.λπ.. Η ορθή τεκμηρίωση της αντίρρησής σας αποτελεί το σημαντικότερο βήμα που θα μπορέσει να σας εξασφαλίσει τη δικαιωσή σας για τη μη δασική ή μη χορτολιβαδική μορφή της ιδιοκτησίας σας.

Οι στόχοι μας στο γραφείο GeoForest

Το δαιδαλώδες ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι συνεχείς τροποποιήσεις της Δασικής Νομοθεσίας, η παραπληροφόρηση που επικρατεί στα διάφορα μέσα ενημέρωσης και τα διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα που ανακύπτουν στις Δημόσιες υπηρεσίες οδηγούν σε άγνοια και ταλαιπωρία των πολιτών.

Η συμβουλευτική προσέγγιση που ακολουθούμε, καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι online εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών στοχεύουν στην εφαρμογή ευέλικτης επικοινωνίας και χειρισμών, με σκοπό το μέγιστο όφελος για εσάς με μηδενική ταλαιπωρία.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για την ανάρτηση και αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών, την υποβολή των αντιρρήσεων και τη στήριξη αυτών με τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας.

Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας ανανεώνεται συνεχώς βάσει των εξελίξεων στα θέματα των Δασικών Χαρτών.

FAQ

Οι συχνότερες ερωτήσεις & απαντήσεις για
τη διαδικασία των αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

Που αναρτώνται οι Δασικοί Χάρτες;

Οι Δασικοί Χάρτες αναρτώνται στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

Ποια είναι τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών;

Για τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες του ιστορικού έτους (1945) και της πρόσφατης περιόδου (2007-2009).

Ποιοι χαρακτηρισμοί αποτυπώνονται στους Δασικούς Χάρτες;

Οι χαρακτηρισμοί που αποτυπώνονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες προκύπτουν από τον συνδυασμό της πληροφορίας που έχει αποδοθεί στις αεροφωτογραφίες του ιστορικού έτους (1945) και της πρόσφατης περιόδου (2007-2009). Σε κάθε έτος οι εκτάσεις έχουν χαρακτηριστεί με τα γράμματα «Δ» (Δασικό), «Χ» (Χορτολιβαδικό) και «Α» (Άλλης μορφής). Για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός ΔΑ σημαίνει ότι μία έκταση έχει χαρακτηριστεί Δασική στις αεροφωτογραφίες του ιστορικού έτους και Άλλης μορφής στις αεροφωτογραφίες του πρόσφατου έτους.

Ποιες πληροφορίες αναρτώνται στους Δασικούς Χάρτες;

Στους Δασικούς Χάρτες περιλαμβάνονται τα δεδομένα που προέρχονται από τη Φωτοερμηνεία του ιστορικού έτους και της πρόσφατης περιόδου, οι προσωρινοί Κτηματικοί Χάρτες του Ν. 248/76, οι τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού, τα ιδιωτικά δάση, οι εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, τα σχέδια πόλης και οι οικισμοί, και διάφορες διοικητικές πράξεις, όπως οι εποικιστικές εκτάσεις και τα παραχωρητήρια.

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλω αντίρρηση κατά των Δασικών Χαρτών;

Υποβάλλετε αντίρρηση όταν υπάρχει δασική ή χορτολιβαδική μορφή στην έκτασή σας είτε στο ιστορικό ή πρόσφατο έτος είτε και στα δύο έτη.

Πως υποβάλλονται οι αντιρρήσεις;

Οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εντός 105 ημερών από την ανάρτηση τους από την οικεία Διεύθυνση Δασών, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Είναι απαραίτητο το τοπογραφικό για την υποβολή της αντίρρησης;

Όχι, το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι απαραίτητο για την υποβολή της αντίρρησής σας. Ωστόσο, επειδή η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και απαιτείται ο γεωγραφικός προσδιορισμός της ιδιοκτησίας σας, θα πρέπει να την εντοπίσετε και να την οριοθετήσετε με χρήση κάποιας δωρεάν εφαρμογής, όπως την υπηρεσία θέασης των ορθοφωτογραφιών του Κτηματολογίου, ή την εφαρμογή Google Earth.

Γιατί είναι σημαντική η υποβολή αντιρρήσεων;

Με τις αντιρρήσεις αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή των εμφανιζόμενων στον Δασικό Χάρτη εκτάσεων. Στην περίπτωση που η περιουσία σας εμφανίζεται ως έκταση δασικού χαρακτήρα, υπάγεται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να ισχύουν σημαντικοί περιορισμοί για την αξιοποίησή της.

 

Επίσης, ο δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης αποτελεί ισχυρότερο τεκμήριο από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή την καταβολή φόρων. Έτσι, στην περίπτωση μη υποβολής αντίρρησης έχει ισχύ το μαχητό τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε έκταση φέρει δασική βλάστηση, και δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με διοικητικό ή δικαστικό τρόπο, θεωρείται ότι ανήκει στο δημόσιο, με αποτέλεσμα την άτυπη δήμευση ιδιωτικής περιουσίας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Τα επισυναπτόμενα στο φάκελο δικαιολογητικά για την υποβολή της αντίρρησης είναι τα παρακάτω:

1) Υπογεγραμμένη η φόρμα αντιρρήσεων αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου,

2) Το αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου,

3) Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους ή φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα,

4) Στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (συμβολαιογραφικά έγγραφα, Ε9 κ.λπ.),

5) Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,

6) Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ισχυροποιεί την αμφισβήτηση του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, όπως τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας, διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια κ.λπ..

Η φόρμα αντιρρήσεων και το αποδεικτικό υποβολής αντιρρήσεων λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου ένα 24ωρο μετά την πληρωμή του ειδικού τέλους.

Πόσο είναι το ειδικό τέλος αντιρρήσεων;

Βάσει της νέας Υπουργικής Απόφασης αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692/2021, που αφορά την τροποποίηση-συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 151585/323/2017, το ύψος του ειδικού τέλους των αντιρρήσεων που υποβάλλονται κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη καθορίζεται βάσει του εμβαδού της έκτασης για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση.

 

Έτσι, για εμβαδόν έκτασης:

 • έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, πέντε (5) ευρώ.
 • έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), είκοσι (20) ευρώ.
 • πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., σαράντα πέντε (45) ευρώ.
 • πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
 • πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ.
 • πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 • πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
 • μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., χίλια εξακόσια πενήντα (1.650) ευρώ.

 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση αριθμ. 151585/323/2017, το ύψος του ειδικού τέλους των αντιρρήσεων ήταν, για εμβαδόν έκτασης:

 • έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.
 • έως και 1.000 τ.μ., εξαιρούμενης της πρώτης περίπτωσης, σαράντα (40) ευρώ.
 • πάνω από 1 έως 5 στρέμματα, 90 ευρώ.
 • πάνω από 5 έως 10 στρέμματα, 180 ευρώ.
 • πάνω από 10 έως 20 στρέμματα, 350 ευρώ.
 • πάνω από 20 έως 100 στρέμματα, 700 ευρώ.
 • πάνω από 100 έως 300 στρέμματα, 1.400 ευρώ.
 • πάνω από 300 στρέμματα: 3.300 ευρώ. 

Η πληρωμή του ειδικού τέλους μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, εφόσον η αντίρρηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, ή με χρήση μετρητών ή πιστωτικής κάρτας στις συνεργαζόμενες με το κτηματολόγιο τράπεζες.

Ποιες αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (εξαιρούνται της καταβολής ειδικού τέλους);

Στις περιπτώσεις που εξαιρούνται της καταβολής ειδικού τέλους εμπίπτουν:

 • Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
 • Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
 • Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.
 • Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.
 • Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α του Ν. 2664/1998 όπως ισχύει). 
 • Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού.
 • Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθ. 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄143).

Οι αντιρρήσεις για τις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλονται ατελώς στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), τα οποία συγκροτούνται κατόπιν απόφασης του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τι αφορά η αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών;

Κατά τη διαδικασία της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, εκτάσεις, των οποίων ο χαρακτήρας είχε νόμιμα μεταβληθεί με παλαιότερες διοικητικές πράξεις, είχαν χαρακτηριστεί ως δασικές. Έτσι, με τον Ν. 4685/2020 προβλέπεται η αναμόρφωση του συνόλου των Δασικών Χαρτών, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτούς οικοδομικές άδειες και διοικητικές πράξεις που είχαν παραλειφθεί κατά τα στάδια κατάρτισης, ανάρτησης ή κύρωσης Δασικών Χαρτών.

Αυτές οι διοικητικές πράξεις είναι:
– Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν, οι οποίες απέδωσαν γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
– Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
– Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή χρήση
– Αποφάσεις Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, δια των οποίων δόθηκαν άδειες για κατάτμηση / αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή χρήση.
– Αποφάσεις Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία της αντίρρησης των Δασικών Χαρτών;

Η διαδικασία της αντίρρησης περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης, την τεκμηρίωση του μη δασικού ή μη χορτολιβαδικού χαρακτήρα των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται αντίρρηση, τη σύνταξη του αναλογικού φακέλου και την αποστολή του φακέλου στο οικείο ΣΥΑΔΧ.

Τι είναι τα πρόδηλα σφάλματα;

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 153394/919/2017, ως πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη καθορίζεται οποιαδήποτε προφανής:
– τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά,
– παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο,
– απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο,
– παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων,
– λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών,
– απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’),
– απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
– απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και
– ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του  δασικού χάρτη. 

 

Η Αίτηση Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος υποβάλλεται με δύο τρόπους:

 1. ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.  
 2. αυτοπροσώπως στις τοπικές Διευθύνσεις Δασών.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι τα ίδια με αυτά της υποβολής αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος;

Η διαδικασία της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την ηλεκτρονική υποβολή του προδήλου, την τεκμηρίωση του προδήλου, τη σύνταξη του αναλογικού φακέλου και την αποστολή του φακέλου στις οικείες Διευθύνσεις Δασών.

Γίνεται να κατατεθεί αντίρρηση και πρόδηλο συγχρόνως;

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο εργαλεία την ίδια περίοδο. Στην αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται ειδικό τέλος.

Μπορώ να καταθέσω μόνο αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος χωρίς αντίρρηση;

Εάν η περίπτωσή σας ανήκει στα πρόδηλα σφάλματα, τότε ναι, μπορείτε να καταθέσετε μόνο αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Ωστόσο, συνιστάται η σωστή τεκμηρίωση της αίτησης προδήλου, ώστε να γίνει δεκτή και να αποφευχθεί η υποβολή της αντίρρησης.

Που κατατίθεται ο φάκελος των προδήλων σφαλμάτων;

Ο φάκελος της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατατίθεται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η απάντηση στην αίτηση πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Δασών υποχρεωτικά πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Πως εξετάζονται οι αντιρρήσεις;

Με τη λήξη της προσθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, καταρτίζονται οι τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες συγκροτούνται από έναν Δικηγόρο (Πρόεδρο της Επιτροπής), έναν Μηχανικό και έναν δημόσιο υπάλληλο Δασολόγο. Ανά Περιφέρεια σχηματίζονται περισσότερες από μια ΕΠ.Ε.Α..

Πόσο κοστίζει η αντίρρηση κατά των Δασικών Χαρτών;

Για το κόστος υποβολής αντίρρησης μπορείτε να ενημερωθείτε εδώΕιδικές τιμές προσφέρονται για περισσότερες από μία αντιρρήσεις.

Πόσο κοστίζει η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος;

Για το κόστος υποβολής αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Τι περιλαμβάνει η τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας;

Η τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας περιλαμβάνει τη στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών – ορθοφωτογραφιών, τη σάρωση και γεωαναφορά τους, καθώς και τη δημιουργία χαρτών αεροφωτογραφιών – ορθοφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων με τοποθετημένη επί αυτών την επίδικη έκταση. Σκοπός είναι η διαχρονική φωτοερμηνευτική ανάλυση, η παράθεση και η οπτικοποίηση των φωτοερμηνευτικών ευρημάτων, και η ανάλυσή τους στα πλαίσια της ισχύουσας Δασικής Νομοθεσίας, ώστε να τεκμηριωθεί η μη δασική/χορτολιβαδική μορφή των επίμαχων γεωτεμαχίων. Η Φωτοερμηνεία αποτελεί μια εργασία πολύπλευρη από τεχνική και επιστημονική σκοπιά. Συνεπώς, η επιλογή του σωστού επιστήμονα Φωτοερμηνευτή είναι καίρια για την πλήρη και έγκυρη τεχνική υποστήριξη των αντιρρήσεών σας.

Μπορείτε να δείτε δείγμα της δουλειάς μας εδώ.

Είναι αναγκαία η Φωτοερμηνεία για τη στήριξη των αντιρρήσεων;

Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης Φωτοερμηνείας αποτελεί σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τη στήριξη των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται από εμάς προκαταρτικός έλεγχος για αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην έκτασή σας και εκτίμηση της δυνατότητας στήριξης κάθε αντίρρησης με φωτοερμηνευτικά ευρήματα.

Πόσο κοστίζει η τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας;

Το κόστος σύνταξης τεχνικής έκθεσης Φωτοερμηνείας καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες και διαμορφώνεται ανάλογα με τον σκοπό της Φωτοερμηνείας και τον αριθμό των ετών αεροφωτογραφιών που θα χρησιμοποιηθούν για τη φωτοερμηνευτική τεκμηρίωση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, μετατροπή, προσαρμογή, μεταπώληση, διανομή ή μετάδοση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν προκύπτει από λογοκλοπή και δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων ή δημιουργών. ‘Οπου υφίστανται πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων ή δημιουργών η χρήση αυτών είναι σύμφωνη με τους κανόνες διεθνούς δικαίου και τους περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν διαπιστωθούν ζητήματα που αφορούν τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας του παρόντα ιστοτόπου.