Δασικοί Χάρτες

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ &
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Σας βοηθάμε να κερδίσετε την ιδιοκτησία σας.

Με τον όρο Δασικός Χάρτης νοείται η διαχρονική αποτύπωση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων βάσει της φωτοερμηνείας ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών. Οι Δασικοί Χάρτες έπειτα από τη σύνταξη και τη θεώρησή τους αναρτώνται ηλεκτρονικά με σκοπό να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος για τον χαρακτηρισμό που αποτυπώνεται στις εκτάσεις επί των οποίων έχει έννομο συμφέρον. 

Μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και σε περίπτωση διαφωνίας με τον αποδιδόμενο χαρακτηρισμό, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αντίρρηση συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας. Oι αντιρρήσεις κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων με δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα που περιλαμβάνονται εντός των γεωτεμαχίων.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είστε ενήμεροι για κάθε στάδιο που θα διασφαλίσει την ιδιοκτησία σας. Διενεργούμε προεκτίμηση για τη δυνατότητα στήριξης κάθε αντίρρησης με Φωτοερμηνεία και προσφέρουμε απόλυτη διαφάνεια τόσο για το κόστος όσο και για όλη τη διαδικασία των αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών.

Σας προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες για τις αντιρρήσεις κατά των Δασικών Χαρτών και για τις αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων:

  • Τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση της έκτασής σας.
  • Τον έλεγχο του αποδιδόμενου χαρακτηρισμού στην έκτασή σας βάσει του αναρτημένου Δασικού Χάρτη.
  • Την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησής σας κατά του Δασικού Χάρτη, τεκμηριώνοντας το έννομο συμφέρον και τους λόγους της αντίρρησής σας.
  • Τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης Φωτοερμηνείας για την υποστήριξη των αντιρρήσεών σας ή όπου αυτή δεν είναι απαραίτητη τη σύνταξη σχετικών υπομνημάτων νομικής φύσεως.
  • Τη σύνταξη του αναλογικού φακέλου αντιρρήσεων και την αποστολή του στα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ).
  • Την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά του Δασικού Χάρτη, τεκμηριώνοντας τους λόγους του προδήλου σφάλματος με αιτιολογική έκθεση.
  • Τη σύνταξη του αναλογικού φακέλου προδήλων σφαλμάτων και την αποστολή τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών.
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παράσταση και υποστήριξη της αντίρρησής σας στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
Δασικοί Χάρτες Αντιρρήσεις

Δασικός χάρτης έτους 1945

Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

Δασικός χάρτης έτους 2007

Οι Δασικοί Χάρτες θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998. Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών αποσκοπεί στην αποτύπωση των εκτάσεων που διέπονται ή μη από τις προστατευτικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (δασικές, χορτολιβαδικές και άλλης μορφής) και υποκαθιστούν πλήρως τη διαδικασία της Πράξης Χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/1979.

Η σύνταξή τους πραγματοποιείται μέσω φωτοερμηνείας ορθοφωτογραφιών δυο χρονικών περιόδων, του 1945 και του 2007, που αντιστοιχούν στον ιστορικό και στον πρόσφατο ορθοφωτοχάρτη, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης Δασικών Χαρτών. Ο τελικός Δασικός χάρτης φέρει κωδικοποίηση βασιζόμενη στις παραπάνω χρονικές περιόδους. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους Δασικούς Χάρτες, από τη θεώρησή τους έως την ανάρτηση και την τελική κύρωσή τους, προβλέπεται στα άρθρα 13-26 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει σήμερα.

Μεγάλος αριθμός ακινήτων αποτυπώνονται στους Δασικούς Χάρτες με δασική μορφή, ενώ πρόκειται για αγροτικές εκτάσεις στις οποίες υπήρξε νόμιμη μεταβολή του δασικού τους χαρακτήρα με διοικητικές πράξεις, όπως κληροτεμάχια και αναδασμούς.

Ωστόσο, οι πράξεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη από τη διοίκηση στην ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Έτσι, αμφισβητήθηκαν ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ενώ δημιουργήθηκε πλήθος προβλημάτων στην εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων, στη λήψη επιδοτήσεων και στη μεταβίβαση ακινήτων. 

Επίσης, οι τωρινοί Δασικοί Χάρτες περιλαμβάνουν και τους Κτηματικούς Χάρτες του Ν.248/1976, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ (παρ. 16, αρθ. 28, Ν. 2664/1998), ανεξάρτητα εάν είναι προσωρινοί ή οριστικοί, δημιουργώντας πλήθος προβλημάτων στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με έννομο συμφέρον, έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών εντός 105 ημερών από την ανάρτηση τους από την οικεία Διεύθυνση Δασών, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται βάσει του εμβαδού του τμήματος της έκτασης για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση.

Τα αντίγραφα της αντίρρησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατατίθενται στα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ). Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων, δεν προβλέπεται εκπρόθεσμη υποβολή αντιρρήσεων. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής κατά της πράξης κύρωσης του Δασικού Χάρτη.

Για την πλήρη και έγκυρη τεχνική στήριξη και υπεράσπιση της αντίρρησής σας είναι προτιμότερη η επιλογή επιστήμονα γνώστη της ισχύουσας Δασικής Νομοθεσίας και της ορθής Φωτοερμηνευτικής ανάλυσης, με εξειδίκευση στη Γεωπληροφορική (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών).

Η εξειδίκευση στη Γεωπληροφορική είναι απαραίτητη για την ορθή γεωαναφορά (γεωγραφική προσαρμογή) των διαχρονικών αεροφωτογραφιών, την ακριβή τοποθέτηση της έκτασής σας επί των αεροφωτογραφιών και την κατάλληλη οπτικοποίηση των φωτοερμηνευτικών ευρημάτων με δημιουργία χρήσιμων χαρτών υψηλής ποιότητας, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων. Η απλή μεγέθυνση των αεροφωτογραφιών στις Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας δεν επαρκεί για τη σωστή τεκμηρίωση των αντιρρήσεών σας. Συνεπώς, είναι καίρια η επιλογή του σωστού επιστήμονα Φωτοερμηνευτή για την ορθή υπεράσπιση των αντιρρήσεών σας επί των Δασικών Χαρτών. 

Η εξειδίκευσή μας και η εμπειρία μας μάς καθιστά αρμόδιους Τεχνικούς Συμβούλους – Φωτοερμηνευτές για την άρτια υποστήριξη των υποθέσεών σας στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Αναλαμβάνουμε σε ανταγωνιστικές τιμές την υποβολή της αντίρρησής σας κατά των Δασικών Χαρτών και τη σύνταξη του αναλογικού φακέλου αντιρρήσεων.

Προσφέρουμε online συνάντηση για την ανάλυση της υπόθεσής σας!

Kατόπιν συνεννόησης, πραγματοποιείται συνάντηση
με τηλεδιάσκεψη με τους παρακάτω τρόπους:

Στάδια Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

Κόστος Αντίρρησης & Προδήλου

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υποβολή αντίρρησης ή προδήλου

150€
Υποβολή αντίρρησης ή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη. Η αντίρρηση ή η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος συνοδεύεται προαιρετικά από σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης με αποσπάσματα χαρτών ορθοφωτογραφιών και ενσωμάτωση συμπληρωματικών στοιχείων. Προσφέρουμε ειδικές τιμές για περισσότερες από μία αντιρρήσεις.

Φάκελος αντίρρησης ή προδήλου

50€
Συγκέντρωση δικαιολογητικών, σύνταξη φακέλου και κατάθεση του φακέλου στο οικείο ΣΥΑΔΧ ή αποστολή του μέσω ταχυδρομείου.

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Αιτιολογική Έκθεση (προαιρετικό)

80€
Σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης, τεκμηριωμένη βάσει της ισχύουσας Δασικής Νομοθεσίας, με αποσπάσματα των χαρτών ορθοφωτογραφιών και ενσωμάτωση συμπληρωματικών στοιχείων.