ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε, πριν συνεχίσετε την περιήγηση, διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης που διέπουν τον παρόντα ιστότοπο. Η χρήση του ιστοτόπου https://geoforest.gr/ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Στην περίπτωση μη συμφωνίας, παρακαλούμε να μην πραγματοποιήσετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντα ιστοτόπου.

Το περιεχόμενο του παρόντα ιστοτόπου δεν προκύπτει από λογοκλοπή και δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων ή δημιουργών. ‘Οπου υφίστανται πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων ή δημιουργών η χρήση αυτών είναι σύμφωνη με τους κανόνες διεθνούς δικαίου και τους περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του Νόμου 2121/1993, όπως ισχύει.

Η ατομική επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ, με τον διακριτικό τίτλο «GEOFOREST», η οποία διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://geoforest.gr και έχει δημιουργήσει τον ίδιο τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του, δηλώνει τους παρακάτω όρους χρήσης:

  1. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου https://geoforest.gr στο συνολό του (κείμενα, πληροφορίες, γραφικά, διακριτικοί τίτλοι, σχεδιαγράμματα κ.λπ.), όπως επίσης ο σχεδιασμός του, η μορφοποίησή του και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή του από τρίτους. Συνεπώς, όλο το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του ιστοτόπου https://geoforest.gr δεν δύναται να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετατροπής, προσαρμογής, μεταπώλησης, διανομής ή μετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, εκτός αν υπάρχει σχετική έγγραφη άδεια από την ατομική επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ.
  2. Όλα τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ατομική επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί εμπορικών σημάτων και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση τους.
  3. Κάθε χρήστης του παρόντα ιστοτόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί βάσει των κείμενων διατάξεων και των παρόντων όρων χρήσης. Απαγορεύεται κάθε πράξη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της ατομικής επιχείρησης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ.
  4. Η ατομική επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για περιεχόμενο επίκαιρο, ασφαλές και ορθό. Ωστόσο, ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να κρίνει και να αξιολογήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο για την ακρίβεια και την ορθότητά τους. Συνεπώς, η ατομική επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ δεν φέρει καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε χρήστη του παρόντα ιστοτόπου από τη χρήση του περιεχομένου του.
  5. Η ατομική επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links). Η παραπομπή σε άλλους συνδέσμους έχει στόχο είτε τη διευκόλυνση των χρηστών του παρόντα ιστοτόπου είτε την ενημέρωση για αναδημοσίευση περιεχομένου. Επισημαίνουμε ότι κείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων φέρουν την πηγή προέλευσης και αφαιρούνται άμεσα στην περίπτωση που ζητηθεί από τους δικαιούχους. Εάν διαπιστωθούν ζητήματα που αφορούν τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας του παρόντα ιστοτόπου.
  6. Η ατομική επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναμορφώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει το περιεχόμενο του παρόντα ιστοτόπου, χωρίς καμία προειδοποίηση.
  7. Η ατομική επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή.
  8. Κάθε χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα πραγματοποιήσει νόμιμη χρήση του παρόντα ιστοτόπου και θα συμμορφωθεί με τους όρους χρήσης. Στην αντίθετη περίπτωση οι χρήστες του παρόντα ιστοτόπου υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία της ατομικής επιχείρησης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ.

Παρακαλούμε, για κάθε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στον παρόντα ιστότοπο.