Φωτοερμηνεία

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Στηρίζουμε και να τεκμηριώνουμε την υπόθεσή σας.

Οι Φωτοερμηνείες έχουν εφαρμογή σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους για την εξαγωγή ποσοτικής και κυρίως ποιοτικής πληροφορίας. Κατά τη μελέτη Φωτοερμηνείας και τη σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων χρησιμοποιούνται ως βασικά δεδομένα αεροφωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες για τη λήψη φωτοερμηνευτικών ευρημάτων. 

Σκοπός της Φωτοερμηνείας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη θέση, το σχήμα, τη διάσταση, την υφή και τον τόνο αντικειμένων, καθώς και των διεργασιών που αποτυπώνονται στον χώρο και στο περιβάλλον. Οι τεχνικές εκθέσεις Φωτοερμηνείας κατέχουν σημαντική θέση για τη στήριξη υποθέσεων σε Δικαστήρια, Δασικές Υπηρεσίες, Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και Επιτροπές Κτηματολογίου.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είστε ενήμεροι για κάθε στάδιο που θα τεκμηριώσει την υπόθεσή σας. Προσφέρουμε απόλυτη διαφάνεια τόσο για το κόστος όσο και για τη διαδικασία σύνταξης τεχνικής έκθεσης Φωτοερμηνείας.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μελέτης Φωτοερμηνείας για ποικίλες χρήσεις, ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών.
  • Ενστάσεις κατά των κτηματολογικών εγγραφών του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
  • Προσδιορισμός είδους εκτάσεων (δασική – μη δασική).
  • Αναγνώριση τύπων καλλιεργειών και μορφής βλάστησης.
  • Προσδιορισμός καλύψεων  χρήσεων γης.
  • Εκτίμηση μεταβολών καλύψεων – χρήσεων γης.
  • Εντοπισμός ορίων ιδιοκτησίας και διαχρονικές μεταβολές αυτών.
  • Απόδειξη ύπαρξης ή μη κτισμάτων, δρόμων, μονοπατιών, ξερολιθιών, αναβαθμίδων, δουλειών διόδου, ρεμάτων κ.λπ. για δικαστική ή άλλη χρήση.
  • Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών σε δικαστικές διαμάχες, κατόπιν εμπεριστατωμένων ελέγχων τίτλων.
  • Προσδιορισμός της χρονολογίας ανέγερσης κτισμάτων για θέματα που άπτονται της Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.χ. ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών).
Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών

Φωτοερμηνεία είναι η τέχνη εξέτασης, στερεοσκοπικά ή μονοσκοπικά, συμβατικών ή τηλεμετρικών εικόνων για την ανάλυση στοιχείων που απεικονίζονται σε αυτές. Η Φωτοερμηνεία αποτελεί κλάδο της Φωτογραμμετρίας με σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώριση του σχήματος, της διάστασης και της θέσης οποιουδήποτε αντικειμένου ή φαινομένου στον γεωγραφικό χώρο. Πρωταρχικά δεδομένα της Φωτοερμηνείας αποτελούν οι αεροφωτογραφίες.

Η αεροφωτογράφηση στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1937, με την κάλυψη του λεκανοπεδίου της Αττικής, και τα έτη 1938 και 1939, με τη μερική κάλυψη του ελλαδικού χώρου, ενώ η συνολική κάλυψη της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε τα έτη 1945 και 1960 σε κλίμακες 1:42.000 και 1:30.000, αντίστοιχα. Από το 1963 έως το 2007 διενεργήθηκαν αεροφωτογραφήσεις σε διάφορες κλίμακες, με πλήρη κάλυψη της Ελλάδας το έτος 2007 σε κλίμακα 1:40.000.

Κύριος δημόσιος φορέας προμήθειας αεροφωτογραφιών είναι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, ενώ δευτερεύων φορέας το Κτηματολόγιο, με ελαφρώς περιορισμένο όγκο υλικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της Φωτοερμηνείας είναι η τρισδιάστατη παρατήρηση ζεύγους αεροφωτογραφιών, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο εξοπλισμό, όπως χρήση στερεοσκοπίου και κατάλληλη πηγή φωτισμού.

Βασικά φωτοερμηνευτικά χαρακτηριστικά των αεροφωτογραφιών είναι ο φωτογραφικός τόνος, το μέγεθος, το σχήμα και η φωτογραφική υφή. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών και η συσχέτιση των αντικειμένων με τον περιβάλλοντα χώρο συνιστούν τη φωτοερμηνευτική διαδικασία, με την οποία εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με χαρακτηριστικά μιας έκτασης ή περιοχής.

Συμπληρωματικά στοιχεία, όπως μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής που αφορούν στην παρελθοντική βλάστηση, σε παλαιότερες ανθρωπογενείς ενέργειες κ.ά., λειτουργούν συνεπικουρικά.

Έως σήμερα δεν έχει καταγραφεί μια πλήρης και συστηματική περιγραφή των φωτοερμηνευτικών χαρακτηριστικών που αποτυπώνονται στις εικόνες. Έτσι, η ποιότητα και η επιτυχία της Φωτοερμηνείας εξαρτάται από την εμπειρία του Φωτοερμηνευτή, την ευκρίνεια των διαθέσιμων αεροφωτογραφιών και την ικανότητα απόδοσης και μετάδοσης των φωτοερμηνευτικών ευρημάτων της στερεοσκοπικής παρατήρησης με τρόπο κατανοητό τόσο σε αναγνώστες μη εξειδικευμένους σε θέματα φωτοερμηνείας, όσο και σε εξειδικευμένους επιστήμονες και επιτροπές (π.χ. ΕΠ.Ε.Α. κ.λπ.).

Η μελέτη Φωτοερμηνείας περιλαμβάνει το κείμενο της τεχνικής έκθεσης, στο οποίο αναλύεται η περιοχή μελέτης και ο σκοπός της Φωτοερμηνείας, περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται, αναλύονται τα φωτοερμηνευτικά ευρήματα, όπως προκύπτουν από τη στερεοσκοπική παρατήρηση των ζευγών αεροφωτογραφιών, και παρουσιάζονται ενδεχόμενα συμπληρωματικά στοιχεία που στηρίζουν κάθε υπόθεση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόδοση και στον σχολιασμό των συμπερασμάτων της φωτοερμηνευτικής ανάλυσης.

Στην τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας παρατίθενται τα φωτοερμηνευτικά ευρήματα της εξέτασης των αεροφωτογραφιών με χάρτες υψηλής ποιότητας σε διαφορετικές κλίμακες, με καίρια σχόλια επί των μεγεθύνσεων των αεροφωτογραφιών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται δημιουργούμε τρισδιάστατα μοντέλα για την ορθότερη υποστήριξη της φωτοερμηνευτικής ανάλυσης. 

Η πολύχρονη εμπειρία μας και η εξειδίκευσή μας στη Γεωπληροφορική (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών) μας καθιστά κατάλληλους Φωτοερμηνευτές για την άρτια διακπεραίωση κάθε υπόθεσης που μας ανατίθεται. Η εξειδίκευση στη Γεωπληροφορική είναι απαραίτητη για την ορθή γεωαναφορά (γεωγραφική προσαρμογή) των διαχρονικών αεροφωτογραφιών, την ακριβή τοποθέτηση της έκτασής σας επί των αεροφωτογραφιών και την κατάλληλη οπτικοποίηση των φωτοερμηνευτικών ευρημάτων.

Η τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας περιλαμβάνει τη διαχρονική εξέταση αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων με δυνατότητα αυτοψίας της εξεταζόμενης έκτασης.

Προσφέρουμε online συνάντηση για την ανάλυση της υπόθεσής σας!

Kατόπιν συνεννόησης, πραγματοποιείται συνάντηση
με τηλεδιάσκεψη με τους παρακάτω τρόπους:

Στάδια Φωτοερμηνείας

Κόστος Φωτοερμηνείας

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εξέταση αεροφωτογραφιών (ανά έτος)

50€
Στερεοσκοπική και μονοσκοπική παρατήρηση αεροφωτογραφιών, γεωαναφορά τους και καθορισμός φωτοερμηνευτικών ευρημάτων.

Δημιουργία χαρτών (ανά έτος)

30€
Δημιουργία χαρτών και σχόλια επί των μεγεθύνσεων των αεροφωτογραφιών. Τα αποσπάσματα των χαρτών των αεροφωτογραφιών ενσωματώνονται στην τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας.

Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας

500€
Σύνταξη τεχνικής έκθεσης με αποσπάσματα των χαρτών των αεροφωτογραφιών και ενσωμάτωση συμπληρωματικών στοιχείων, όπως συμβόλαια, διοικητικές πράξεις κ.λπ..

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των αεροφωτογραφιών από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, που είναι 20€ ανά έτος.

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Leave this field blank