ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Πληροφορίες για τις Φωτοερμηνείες

Τι είναι η Φωτοερμηνεία

Η Φωτοερμηνεία είναι η αναγνώριση, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση και περιγραφή των αντικειμένων που αποτυπώνονται στις αεροφωτογραφίες. Η μελέτη Φωτοερμηνείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη υποθέσεων σε Δικαστήρια, Δημόσιες Υπηρεσίες και Επιτροπές.

Βασικά δεδομένα της φωτοερμηνευτικής ανάλυσης αποτελούν οι αεροφωτογραφίες και ακολουθούν δεδομένα τηλεπισκόπισης, όπως οι δορυφορικές εικόνες. Η σημασία των αεροφωτογραφιών έγκειται στην ιστορική τους αξία, λόγω του ότι αποτελούν τα μοναδικά διαθέσιμα δεδομένα για τη λήψη πληροφοριών παρελθόντων ετών για τη διενέργεια Φωτοερμηνειών.

Πως πραγματοποιείται η Φωτοερμηνεία

Η Φωτοερμηνεία πραγματοποιείται αρχικά με τον έλεγχο των δεδομένων και τον εντοπισμό – οριοθέτηση της περιοχής μελέτης πάνω στις αεροφωτογραφίες. Η εξέταση των αεροφωτογραφιών επιτυγχάνεται με στερεοσκοπική παρατήρησή τους με χρήση στερεοσκοπίου και κατάλληλου φωτισμού, προς αποφυγή σκιάσεων.

Κατόπιν, πραγματοποιείται η ανάλυση των αντικειμένων που αποτυπώνονται στις αεροφωτογραφίες, τόσο μεταξύ τους όσο και με τον περιβάλλοντα χώρο, βάσει των φωτοερμηνευτικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται παρακάτω. Τα επόμενα στάδια είναι η εξαγωγή των συμπερασμάτων της φωτοερμηνευτικής ανάλυσης, η οπτικοποίησή τους με χρήση Γεωπληροφορικής (Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών) και η σύνταξη της τεχνικής έκθεσης Φωτοερμηνείας.

Βασικά φωτοερμηνευτικά χαρακτηριστικά

Κατά τη φωτοερμηνευτική ανάλυση λαμβάνονται υπόψη βασικά φωτοερμηνευτικά χαρακτηριστικά (Περάκης et al. 2015), όπως ο φωτογραφικός τόνος, το μέγεθος, το σχήμα και η υφή. 

Αναλυτικότερα, τα φωτοερμηνευτικά χαρακτηριστικά που εξετάζουμε στο γραφείο GeoForest κατά τη διαδικασία της φωτοερμηνευτικής ανάλυσης είναι:

  1. Ο φωτογραφικός τόνος, που αποτελεί μια παράμετρο που εκφράζει τη σχετική ποσότητα του φωτός που ανακλάται από το αντικείμενο που καταγράφει ένα όργανο. Στις αεροφωτογραφίες ο τόνος κυμαίνεται από άσπρο έως μαύρο με διαβαθμίσεις του γκρι. Κατά τη φωτοερμηνευτική ανάλυση δίνεται έμφαση στο βαθμό διαφοροποίησης του τόνου του γκρι.
  2. Το μέγεθος, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ποσοτικά στοιχεία κατά τη φωτοερμηνεία. Το μέγεθος ενός αντικειμένου εξαρτάται από την κλίμακα της αεροφωτογραφίας και αναλύεται σε σχέση με τα γειτονικά αντικείμενα που αποτυπώνονται στην ίδια αεροφωτογραφία.
  3. Το σχήμα, που αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης αντικειμένων και επηρεάζεται από τη θέση που αυτά κατέχουν στην αεροφωτογραφία.
  4. Η σκιά, που αποτελεί από τα σημαντικότερα στοιχεία της φωτοερμηνείας, καθώς καθορίζεται από το μέγεθος και το σχήμα των αντικειμένων.
  5. Η φωτογραφική υφή, που αφορά τη συχνότητα των μεταβολών του τόνου του γκρι στις αεροφωτογραφίες. Πρόκειται για το αποτέλεσμα του συνδυασμού του φωτογραφικού τόνου, του μεγέθους, του σχήματος και της σκιάς των αντικειμένων που αποτυπώνονται στις αεροφωτογραφίες.
  6. Η διάταξη, που αφορά τη διευθέτηση των αντικειμένων στον χώρο και μπορεί να είναι αποτέλεσμα φυσικών αιτιών ή ανθρωπογενούς επέμβασης.
  7. Η συσχέτιση των αντικειμένων και της θέσης αυτών με άλλα αντικείμενα που αποτυπώνονται στις αεροφωτογραφίες ή με το ευρύτερο περιβάλλον. 

Σημαντικό είναι ότι κατά τη διενέργεια της φωτοερμηνευτικής ανάλυσης δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά στην υπό εξέταση έκταση. Αντιθέτως, εξετάζουμε και γειτονικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα στοιχεία για τη διενέργεια σύγκρισης με την υπό εξέταση έκταση, με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ενδεχόμενα προβλήματα κατά τη Φωτοερμηνεία

Για την επιτυχή εκτέλεση της φωτοερμηνευτικής ανάλυσης σημαντική είναι και η ποιότητα των αεροφωτογραφιών, η οποία καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η ώρα λήψης των αεροφωτογραφιών, η γωνία λήψης τους, η κλίμακα κ.ά.. Για παράδειγμα, η ύπαρξη σκιάς δυσχεραίνει την εκτίμηση και συλλογή πληροφοριών κατά τη διαδικασία της φωτοερμηνευτικής ανάλυσης

Στο γραφείο GeoForest, αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα προκύπτει, ώστε να σας εξασφαλίζουμε την άμεση εξυπηρέτησή σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Πότε μια Φωτοερμηνεία χαρακτηρίζεται επιτυχής

Για να χαρακτηριστεί μια Φωτοερμηνεία επιτυχής θα πρέπει να αναλύονται τα φωτοερμηνευτικά ευρήματα με αμεσότητα και σαφήνεια, ώστε να γίνονται κατανοητά τόσο σε μη εξειδεικευμένους αναγνώστες όσο και σε ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες. Για αυτό, μια σωστή και λεπτομερής Φωτοερμηνεία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γνώση και στην εμπειρία του Φωτοερμηνευτή, η επιλογή του οποίου πρέπει να γίνεται με γνώμονα δείγματα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Που χρησιμοποιούνται οι Φωτοερμηνείες

Χρήσεις Φωτοερμηνείας

Οι κύριες χρήσεις της Φωτοερμηνείας και της σύνταξης των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

Αμφισβήτηση του χαρακτήρα, της μορφής ή ακόμα και της θέσης των εκτάσεων, όπως έχουν αποτυπωθεί στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη.

Καθορισμός ορίων ιδιοκτησίας

Προσδιορισμός ορίων οικιών ή γεωτεμαχίων σε περίπτωση αμφισβήτησης αυτών ή καταπάτησής τους για δικαστική ή άλλη χρήση.

Μεταβολές Κάλυψης Γης

Προσδιορισμός και εκτίμηση μεταβολών τύπων
κάλυψης γης και μορφών βλάστησης.

Μεταβολές Χρήσεων Γης

Απόδειξη ύπαρξης ή μη κτισμάτων, δρόμων, μονοπατιών, ξερολιθιών, δουλειών διόδου για δικαστική ή άλλη χρήση.

Οι στόχοι μας στο γραφείο GeoForest

Στο γραφείο GeoForest διαθέτουμε μεγάλη επιστημονική και ερευνητική εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων Φωτοερμηνείας, ώστε να σας εξασφαλίζουμε την ορθή και άρτια στήριξη κάθε υπόθεσής σας.

Αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φωτοερμηνείας άμεσα και με διαφάνεια.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας για αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών:

Τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας για δικαστική χρήση με αντικείμενο την απόδειξη ύπαρξης δρόμου:

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, μετατροπή, προσαρμογή, μεταπώληση, διανομή ή μετάδοση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν προκύπτει από λογοκλοπή και δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων ή δημιουργών. ‘Οπου υφίστανται πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων ή δημιουργών η χρήση αυτών είναι σύμφωνη με τους κανόνες διεθνούς δικαίου και τους περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν διαπιστωθούν ζητήματα που αφορούν τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας του παρόντα ιστοτόπου.

Βιβλιογραφία: Περάκης, Φασαρλής και Μωυσιάδης 2015. Η Τηλεπισκόπηση σε 13 ενότητες: Θεωρία, Μέθοδοι και Εφαρμογές. ΣΕΑΒ, σελ. 231.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

There are many variations of passages of Lorem Ipsum

Where does it come from? Contrary to popular belief

Here are many variations of passages of Lorem Ipsum