Δασικά Αυθαίρετα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Σας βοηθάμε να σώσετε την ιδιοκτησία σας.

Ο όρος «οικιστικές πυκνώσεις» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 153 του Ν. 4389/2016, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 23 του Ν. 3889/2010. Με την ΚΥΑ 34844/11-07-2016 προσδιορίστηκαν τα κριτήρια εκείνα που θα έπρεπε να πληρούνται σωρευτικά για την εξαίρεση από τους Δασικούς Χάρτες αυθαίρετων κτισμάτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων, τα οποία αποτυπώθηκαν με ιώδες περίγραμμα. Ωστόσο, η μείζονος ολομέλεια του ΣτΕ με τις αποφάσεις 685-688/2019 έκρινε ότι οι διατάξεις των οικιστικών πυκνώσεων αντίκεινται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του Συντάγματος.

Με τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, … και λοιπές διατάξεις» ορίζονται στα άρθρα 50-55 οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις. Συγκεκριμένα, με την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 ορίζεται η τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων για χρονικό διάστημα έως 30 έτη με ανάκληση και αναστολή των ήδη ληφθέντων διοικητικών μέτρων, αναστολή επιβολής νέων διοικητικών κυρώσεων, καθώς και αναστολή εκκρεμών ποινικών διώξεων και μη άσκηση νέων.

Για τον σκοπό αυτό ξεκίνησε η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στις 05 Οκτωβρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η αίτηση υποβάλλεται από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο της κατοικίας πληρώνοντας παράβολο 250€. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του Δασικού Χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα. 

Αναλαμβάνουμε σε ανταγωνιστικές τιμές την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 55 του Ν. 4685/2020 για την τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων και τη σύνταξη του αναλογικού φακέλου.

Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά:

α) Τα στοιχεία του υποβάλλοντος την αίτηση και, συγκεκριμένα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία τυχόν πληρεξούσιου/νομίμου αντιπροσώπου/εκπροσώπου/αντικλήτου.

β) Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ή διαμονής στην αλλοδαπή.

γ) Το είδος του επικαλούμενου δικαιώματος.

δ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, των αντιρρήσεων, της αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό χαρακτήρα ή εμπίπτει σε χορτολιβαδική έκταση, εφόσον υφίσταται.

ε) Περιγραφή της κατοικίας, στην οποία αφορά η αίτηση, και των κατασκευών που τη συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος.

στ) Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87) των κορυφών των ορίων του γεωτεμαχίου.

ζ) Τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87) των κορυφών του περιγράμματος της κατοικίας και των δευτερευουσών κατασκευών που τη συνοδεύουν.

Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς σε ηλεκτρονική μορφή τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον αιτούντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

α) Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος,

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) υπογεγραμμένη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

γ) Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών εφόσον υπάρχουν καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020,

δ) Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα,

εφόσον υφίσταται.

ε) Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

στ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 εξαιρούνται:

α) Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.

β) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.

γ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

δ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

ε) Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαϊάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.

στ) Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.