Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες με τροπολογία που κατέθεσε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και ψηφίσθηκε στις 23/03/2022.

Έτσι, με τη διάταξη του άρθρου 90 του Νόμου 4916/2022 (Α΄ 65/28.03.2022) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς… και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2022. Από τη παράταση αυτή εξαιρούνται οι δασικοί χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για τους οποίους ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 58 του Ν. 4903/2022

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3889/2010, με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις ανωτέρω εκτάσεις.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το οποίο καθορίζεται βάσει του εμβαδού της έκτασης για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση.